20171109-PB090526 copy-2
20171109-PB090526 copy-2
20171113-PB131288-2
20171113-PB131288-2
Red eyed tree frog (3)
Red eyed tree frog (3)
Pilgiftfrosk. Oophaga Pumilio. Blue jeans strawberry poison frog (2)
Pilgiftfrosk. Oophaga Pumilio. Blue jeans strawberry poison frog (2)
Red eyed tree frog
Red eyed tree frog
PB240479-1
PB240479-1
PB130994-Edit-2-1
PB130994-Edit-2-1
PB090534-1
PB090534-1
PB090552-1
PB090552-1
PB090514-1
PB090514-1
PB090556-1
PB090556-1
PB090554-1
PB090554-1
Blue monkey/Zanzibar Sykes' monkey
Blue monkey/Zanzibar Sykes' monkey
Ærfugl
Ærfugl
Skarv
Skarv